بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "محمدامین ایزدجو" به عنوان مدیریت مهندسی عمومی، منصوب شد تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور