شرکت سهامی آب و برق خوزستان در نظر دارد در راستای استفاده از مشارکت بخش خصوصی و توسعه سرمایه گذاری غیر دولتی در اجرای پروژه های نیروگاهی، به استناد آیین نامه معاملات سازمان آب و برق خوزستان با آخرین اصلاحات 18/4/1386 شماره 29104 /ت 33583 ه مورخ 11/5/1384، بند ت ماده 48 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز مصوبه شماره 100 / 20 / 33560 / 98 مورخ  20/7/1398وزیر محترم نیرو با موضوع ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های برق آبی کوچک، نسبت به برگزاری فراخوان جهت ارزیابی کیفی سرمایه گذاران در احداث نیروگاه سد تنظیمی پای پل به روش BOO با مشخصات مشروح زیر اقدام نماید :

1-عنوان پروژه : سرمایه گذاری، طراحی، تأمین کالا، نصب، راه اندازی و بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات پروژه نیروگاه سد تنظیمی پای پل به روش مشارکت عمومی – خصوصی (BOO)   

2- شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار:

- دو واحد 4 مگاواتی) معادل 8 مگاوات( نیروگاه برقابی سد تنظیمی پای پل به صورت سرمایه گذاری ، طراحی، اجرا، مالکیت و بهره برداری   (BOO)   

 - محل اجرا : استان خوزستان، پایین دست سد کرخه، سد تنظیمی پای پل

- برآورد تقریبی هزینه اجرا به قیمت ثابت سال 1398 : 1،300،000 میلیون ریال

- مدت اجرای پروژه : حداکثر دوسال

3-سرمایه پذیر : سازمان آب و برق خوزستان

4-سرمایه گذار : سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی

5- توضیحات : سرمایه گذاری، طراحی، تأمین کالا، اجرا، نصب و بهره برداری این پروژه در قالب قرارداد ( BOO ساخت، تملک، بهره برداری ( به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار می گردد، سرمایه گذار مکلف به تأمین مالی کل هزینه های مرتبط با موضوع پروژه بوده و مالکیت حقوقی تأ سیسات پروژه تا پایان دوره قرارداد در اختیار سرمایه گذار می با شد و خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو مطابق مصوبه وزیر محترم نیرو )مصوبه ابلاغ نرخ خرید تضمین برق در نیروگاه های کوچک به شماره 100 / 20 / 33560 / 98 مورخ  20/7/1398 به مدت 20 سال صورت خواهد گرفت و پس از اتمام مدت زمان بهره برداری تجاری، قرارداد مشارکت به اتمام می رسد .

- متقاضیان سرمایه گذاری که در این فراخوان شرکت کرده اند در بخش توان سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت، پس از تهیه فهرست کوتاه، سرمایه گذاران حاضر در فهرست کوتاه موظف هستند تا قبل از ارائه پیشنهاد طرح تجاری پروژه، توانایی خود یا تیم اجرایی خود را در بخشهای طراحی، تأمین کالا، اجرا و بهره برداری، مطابق با معیارها و محدوده زمانی مورد نظر که متعاقباً به آنها اعلام خواهد گردید به تأیید سرمایه پذیر برسانند، بدیهی است درصورت عدم توانایی در انجام این کار سرمایه گذار از لیست کوتاه حذف خواهد گردید. در ادامه فرآیند ارجاع کار و ارائه پیشنهاد طرح تجاری پروژه توسط سرمایه گذاران دعوت شده به ارائه پیشنهاد، پس از انجام بررسی و شناسایی مناسبترین پیشنهاد، سرمایه گذار انتخاب و قرارداد

مشارکت عمومی-خصوصی به روش BOO منعقد می گردد. ) بدیهی است هرگونه ابلاغیه و بخشنامه صادره از مراجع ذیصلاح بر پروژه حاکم خواهد بود.(

6-زمان و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی : اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 10 / 12 / 98 لغایت پایان وقت اداری 20/12/1398 در شرکت مشاور مشانیر به آدرس خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان شهیدخدامی - روبروی هتل هما - کوچه شادی - پلاک یک شرکت سهامی خدمات مهندسی برق مشانیر - معاونت طرح های آب و انرژی - طرح نیروگاه سد تنظیمی پای پل جهت دریافت موجود می باشد.

اسناد و مدارک ارزیابی کیفی به نماینده سرمایه گذار با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد.

7- قیمت اسیی ناد ارز یابی کیفی: مبلغ پنج میلیون ریال می باشد که با ید به  شماره حساب 4001050704022124 و شماره شبا

830100004001050704022124 IR نزد بانک مرکزی جمهوری ا سلامی ایران با شنا سه واریز 391050757214500979000036392617 به نام شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان واریز شده و رسید آن به فروشنده اسناد در شرکت مشانیر تحویل شود.

8- زمان و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی : داوطلب شرکت در ارزیابی کیفی باید اسناد و مدارک خواسته شده را در پاکت سر بسته لاک و مهر

شده، تنظیم و حداکثر تا پایان وقت اداری  24/1/1399به شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به آدرس : اهواز بلوار گلستان، ساختمان 5  طبقه سازمان آب و برق استان خوزستان، طبقه دوم، دفتر قراردادها، تلفن 33360278  061 تسلیم نماید.

9-متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بیان سوالات احتمالی خود با شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ) مشانیر( به نشانی ذکرشده در بالا مکاتبه و یا با شماره تلفن 84782585  021 تماس حاصل نمایند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور