معاون بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از بازدید کشاورزان از سد مخزنی کوثر و مارون و برگزاری جلسه تبیین شرایط منابع آبی با کشاورزان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی مختاری" جلسه برگزار شده را در راستای طرح آگاه سازی کشاورزان حوزه رودخانه زهره در خصوص وضعیت منابع سطحی آب خواند.

وی هدف از بازدید کشاورزان از سد مخزنی کوثر و مارون را آگاه سازی بیشتر کشاورزان با کمبود آب و پایین آوردن سطح اراضی زیرکشت معرفی کرد.

مختاری با بیان این که در دیدار با کشاورزان منطقه، با استفاده از آخرین اطلاعات هواشناسی و تحلیل و پیش بینی های فصلی توسط معاونت حفاظت منابع آب خوزستان، وضعیت آب رودخانه در سال گذشته و نیز افق پیش رو در کشت های زمستانه سال 98-97 تشریح شد افزود: در این جلسه دلیل خشکیدگی هیدرولیکی رودخانه، کاهش 90 درصدی آورد رودخانه و کاهش 46 درصدی بارش ها عنوان شد.

معاونت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی، بر لزوم مشارکت بیشتر کشاورزان و ذی نفعان در رعایت کاهش میزان مصرف، نوبت بندی منطقه ای، استفاده از روش های نوین آبیاری و تحویل گرفتن انهار سنتی به خصوص بخش زیدون توسط سازمان جهاد کشاورزی تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میثم شیرعلی