رئیس واحد ایمنی و بهداشت محیط کار ( HSE )  شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از نصب تابلوهای هشدار دهنده بتنی در حریم و مناطق حادثه خیز سد و شبکه های آبیاری تحت پوشش این شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "تورج ترکی مطلق" با بیان این که تابلوهای هشدار دهنده با هدف جلوگیری از خطرات احتمالی، اطلاع رسانی و هشدار به شهروندان از وجود خطر و افزایش سطح ایمنی سد و شبکه های آبیاری نصب شده، تصریح کرد: به دلیل فرسایش و خوردگی تابلوهای فلزی این بار از تابلوهای بتنی استفاده شده است.

وی افزود: این تابلوها با مضامین، شنا کردن ممنوع ، احتمال غرق شدن ، شنا کردن در کانال ممنوع، خطر سقوط در کانال و جاده اختصاصی، در نقاط حادثه خیز  نصب شدند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری