مدیر عامل شرکت بهره برداری ازسد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از برگزاری بیش از 24 جلسه اجرایی در کمیته ساماندهی مجدد منابع انسانی در فاز اول کمیته به منظور استفاده بیشتر از پتانسیل پرسنل شرکت، خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمد دریس" با اشاره به اینکه مهمترین و با ارزشمندترین سرمایه های هر شرکت منابع انسانی متخصص و متعهد است، ساماندهی پرسنل را به منظور پیشبرد اهداف شرکت، بهره وری بیشتر از توانایی های افراد و رفع تراکم و کمبود پرسنل در برخی از  واحدها را امری ضروری دانست.

وی تصریح کرد: با تشکیل کمیته ساماندهی مجدد نیروی انسانی براساس چارت مصوب سازمانی بیش از 24 جلسه اجرایی برای تمامی واحدها برگزار و 95 درصد برنامه ساماندهی پرسنل در فاز اول اجرا شد و ادامه این روند مطابق برنامه ریزی های انجام شده بصورت مشارکت مدیران ارشد در حال انجام است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری