مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی به همراه مدیران و معاونان خود از شبکه آبیاری شادگان بازدید بعمل آورد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی و هیئت همراه پس از بازدید از شبکه آبیاری شادگان، مشکلات آن شبکه را مورد بررسی قرار دادند. 

 "حمد دریس"،  ضمن قدر دانی از پرسنل شبکه در انجام امور، بر تسریع در عملیات های تعمیراتی در سطح ایستگاه های شبکه آبیاری شادگان تاکید کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی