واحدهای شماره یک نیروگاه اول و واحدهای  هفت و هشت نیروگاه دوم سد شهید عباسپور، پس از پشت سر گذاشتن اورهال سالیانه، با موفقیت وارد مدار تولید شدند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور گفت: اورهال سالیانه واحدهای نیروگاهی با هدف انجام برنامه های روتین تعمیراتی و شناسایی نواقص احتمالی صورت می پذیرد تا نیروگاه با داشتن ضریب اطمینان بالا و با آمادگی کامل در فصول  سرد و گرم سال در اختیار شبکه سراسری تولید انرژی برق کشور قرار گیرد.

"سید حمید صالحی" افزود: اورهال موفقیت آمیز سالیانه واحدهای شماره یک نیروگاه اول و واحدهای هفت و هشت نیروگاه دوم سد شهید عباسپور پس از اینکه طبق برنامه زمانبندی توسط گروه های تعمیراتی انجام شد، در سلامت کامل جهت خدمت در فصل سرد پیش رو در اختیار شبکه سراسری برق کشور قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در ادامه فصل اورهال واحدهای نیروگاهی و شرایط مطلوب این فصل برای اجرای اورهال سالیانه واحدهای دو و چهار نیروگاه اول نیز به طور همزمان در اختیار گروه های تعمیراتی قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان