طرح سلامت، با انجام آزمایشات ادواری به منظور حفظ سلامتی، ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کارکنان در سد و نیروگاه شهید عباسپور برگزار شد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمید صالحی" مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با اعلام خبر فوق افزود: این طرح با هدف حفظ سلامتی، ارتقای سطح ایمنی و امنیت جسمی کارکنان در دو مرحله و در مدت چهار روز به اجرا درآمد.

صالحی، سلامت جسمی و روانی پرسنل را مهمترین اصل برای رسیدن به اهداف سازمانی خواند.

"گودرز مهدی پور" مسئول اداره ایمنی و بهداشت سد و نیروگاه شهید عباسپور با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت سلامت کارکنان برای ارتقای سطح کیفی عملکرد همکاران تصریح کرد: طرح آزمایشات ادواری همه ساله شامل آزمایش خون، اسپیرومتری، شنوایی سنجی، نوار قلب و معاینه نهایی توسط پزشک به منظور تعیین میزان سلامت کارکنان و رسیدگی به وضعیت جسمی آنان در سد و نیروگاه شهید عباسپور انجام می شود.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور