کارگاه آموزشی قانون تجارت در سد شهید عباسپور برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، این دوره آموزشی دو روزه به منظور آشنایی بیشتر مدیران، کارکنان ادارات مالی، تدارکات و انبارهای سد و نیروگاه شهید عباسپور، سد و نیروگاه مسجدسلیمان و سد و نیروگاه کارون3 با قوانین تجارت و مقررات برنامه های تجاری برگزار شد.

به گزارش خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی" مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور، اجرای صحیح و نظارت دقیق بر برنامه های مالی و خرید و همچنین شناخت کافی کارشناسان شرکت در جهت ایجاد ارتباط دو سویه با سایر شرکت های تجاری را از جمله اهداف برگزاری این دوره آموزشی عنوان کرد.

کارگاه آموزشی قانون تجارت، با حضور کارشناسان ادارات مالی و تدارکات سه نیروگاه شهید عباسپور، مسجدسلیمان و کارون3 در سالن کنفرانس دفتر فنی و مهندسی سد و نیروگاه شهید عباسپور به مدت دو روز برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سید عباس صالحی