توسط کارشناسان دفتر نظارت شرکت تولید، سرو موتور جنوبی واحد شماره 6 نیروگاه دوم سد شهید عباسپور، بررسی و گزارش نقص های آن به منظور رفع، در اختیار گروه های تعمیراتی قرار داده شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با اعلام خبر فوق افزود: آسیب های موجود در سیلندر و پیستون سرو موتور جنوبی شیرپروانه ای واحد 6 باعث عملکرد ناصحیح سیستم، از جمله وارد سرویس شدن مکرر دریچه های تامین فشار روغن شیرپروانه ای بود.

"سید حمید صالحی" تصریح کرد: توسط کارشناسان فنی نیروگاه، نوع عیب سرو موتور مذکور با دمونتاژ، مشخص و طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده با موفقیت تعمیر شد.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور افزود: سرو موتور جنوبی واحد شماره 6 نیروگاه دوم سد شهید عباسپور، پس از انجام آزمایش ها و تست های فنی فعالیت خود را از سر گرفت.

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی