مدیر عامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از اجرای طرح آزمایش سلامت کارکنان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر عامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، وضعیت بهداشت و حصول اطمینان از سلامت جسمی کارکنان را از مهمترین فعالیت های این شرکت برشمرد و گفت: این مهم طی سالهای اخیر با همکاری کلیه ادارات شرکت و با ایجاد علاقه مندی در بین کارکنان بخش های مختلف اداری و فنی،  طبق برنامه ریز دقیق و با کیفیت مطلوب برگزار گردیده است.

"سید حمید صالحی" گفت: فعالیت های صورت گرفته در بخش سلامت کارکنان با اجرای روش های مختلفی از قبیل ایجاد فضای مناسب جهت اجرای طرح سلامت، استفاده از ابزارهای تشویقی، اهدای لوازم کمک آموزشی و بهداشتی از قبیل لوح فشرده و کتب آموزش نکات ایمنی و حفاظتی موجب گردید تا کمیته ایمنی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور به طور پیوسته در سالهای اخیر چندین بار عنوان نخست و تندیس برترین کمیته ایمنی و بهداشت شهرستان مسجدسلیمان را کسب کند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی