مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور در مورد خطر غرق شدن درحاشیه کارون و مخزن سد شهید عباسپور در ایام گرم تابستان هشدار داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصراله طاهری" با اشاره به گرمای تابستان و حضور هموطنان در کنار رودخانه و مخزن دریاچه سد شهید عباسپور به منظور تفریح و رهایی از گرما،  به شناگران و گردشگران هشدار داد تا با  توجه به تابلوهای ایمنی و هشدار دهنده، از شنا در مخزن دریاچه و حاشیه پایین دست رودخانه کارون در اطراف سد شهید عباسپور بشدت اجتناب کنند.

 طاهری تصریح کرد: عدم شناخت کافی از محیط و بی توجهی به تابلوهای بازدارنده موجب شده است تا متاسفانه بعضا شاهد بروز حوادث ناگواری برای شناگران باشیم.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، ضمن آرزوی سلامتی برای هموطنان گردشگر، ابرازامیدواری کرد تا با توجه به علائم هشدار دهنده و ممنوعیت شنا، نصب شده دراطراف تاسیسات نیروگاهی، هرگز شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار برای عزیزان هموطن نباشیم .

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور