به گزارش خبری سازمان آب وبرق خوزستان: فرزادجونعلی وند مدیرعامل شرکت تولیدوبهره برداری سدونیروگاه شهیدعباسپور ضمن اعلام این خبر گفت: در هنگام بروز حوادث خاموشی کلی و جزئی شبکه برق یکی از مهم ترین ابزار بازیابی شبکه از هم گسیخته واحدهای خودراه انداز می باشند واحدهای خودراه انداز اصولا به واحدهایی اطلاق می شود که بدون استفاده از برق شبکه سراسری با اتکا به دیزل ژنراتور نیروگاهی راه اندازی می شوند .

جونعلی وند اظهار داشت: واحدهای خودراه انداز برق مورد نیاز واحدهای غیر خودراه انداز را تامین می کنند. روش کار بدین شکل است که بعد از راه اندازی واحد خودراه انداز بوسیله دیزل ژنراتور نیروگاه باس بار پست بلافصل بوسیله واحد خودراه انداز برق دار و بار مورد نیاز شبکه جزیره ای ایجاد شده را در محدوده مجاز کمیت های ولتاژ و فرکانس تامین میکند.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور در پایان گفت: به همین منظور راهبر شبکه سراسری برای حصول اطمینان از وجود قابلیت خودراه اندازی در واحدهای ابزاری نیروگاه مرتبط نسبت به برگزاری آزمون خودراه انداز مطابق با روش اجرائی مربوطه حداقل یکبار در دوسال اقدام می نماید.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور