اولین مرحله طرح ارزیابی، استعدادیابی و توسعه مدیران عالی شرکت های طرف قرارداد که از سوم تا پانزدهم شهریور ماه سال جاری در کانون ارزیابی و توسعه مدیران عالی در تهران برگزار شد، به پایان رسید.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر دفتر بهبود و تحول سازمانی افزود: در این طرح تعداد 75 نفر از مدیران عالی شرکت های طرف قرارداد در حوزه های تخصصی مرتبط با شغل، مدیریتی، روانشناختی و مهارتهای عمومی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

"محسن پورشمسا" افزود: این طرح در راستای ارزیابی، استعدادیابی، توانمندسازی، توسعه و انتخاب مدیران در شرکت های طرف قرارداد بر اساس مدل شایستگی صنعت آب و برق خوزستان و استانداردهای مدیریتی، روانشناختی و عمومی اجرا شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان