نشست کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان آب و برق، با حضور کارگروه سلامت اداری، اعضای میز خدمت و مدیران امور آب مناطق 9 گانه، در سالن جلسات مدیریت بازرسی و حسابرسی مجامع این سازمان برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در جلسه فوق کلیات بخشنامه روش استقرار میز خدمت الکترونیکی مطرح و مدیران امور آب مناطق 9 گانه گزارش عملکرد خود را در خصوص اجرای الکترونیکی خدمات شناسنامه دار سازمان، در سامانه ساماب ارائه دادند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر بخش اعظمی از خدمات شناسنامه دار، در سامانه مذکور راه اندازی شده است.

گفتنی است این نشست با تصویب 5 مصوبه در ارتباط با چگونگی استقرار میز خدمت به کار خود پایان داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان