رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان، اقدامات انجام شده توسط اداره حریم بانی شرکت آبیاری کرخه و شاوور را در 9 ماهه گذشته سال جاری تشریح کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی غلامعلی نژاد" گفت: اداره حریم بانی شرکت آبیاری کرخه و شاوور با هماهنگی اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان در 9 ماهه گذشته سال جاری با 1673 مرتبه گشت زنی موفق به شناساسایی 25 سیفون غیرمجاز، پیشگیری از 84 مورد ساخت و ساز در حریم بستر و تجاوز به حریم کانال، 14 مورد پیشگیری از برداشت های غیر مجاز منابع آب، 35 مورد پیشگیری از برداشت خاک در حریم کانال، 21 مورد پیشگیری از کشت در حریم بستر و 14 مورد جلوگیری از تخریب برم کانال شد.

 وی از 28 مورد تعیین حریم کانال و رودخانه برای متقاضیان و 10 مورد همکاری با بهره برداری و اداره مشترکین به منظور وصول مطالبات همچنین از 161 مورد همکاری با بهره برداری و دفتر حقوقی جهت پلمپ موتورهای غیرمجاز خبر داد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان