بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "حمیدرضا خدابخشی" به عنوان دستیار ویژه مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد تاتحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان