نشست مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اساتید دانشگاه های استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، نشست مدیرعامل سازمان با اساتید دانشگاه های استان به منظور کمک به بخش های مطالعاتی، اجرایی و تحقیقاتی پژوهش های سازمان، در سالن جلسات مدیرعامل برگزار شد.

 

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان