دراین مراسم از زحمات فرهاد دارابی تقدیر و  شاهین کوه بزن به سمت مدیرعاملی ساب خوزستان  منصوب شد.

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان