هشداربه مناطق پایین دست در اثرافزایش دبی خروجی سد دز

 

با پایش حجم آب های ورودی به مخزن سد دز از ۴۸ ساعت آینده به صورت پلکانی و تدریجی دبی خروجی از سد دز به ۲۰۰۰ متر مکعب و احتمال افزایش آن نیز محتمل خواهد بود از آنجاییکه لازم است طبق دستورالعمل ها و قوانین ایمنی سیلاب محتمل پیش رو  خروجی های آب از سد دز افزایش یابد و بصورت پلکانی به بیش از ۲۰۰۰ متر مکعب بر ثانیه برسد، افزایش خروجی به میزان فوق الذکر احتمال وقوع خسارات قابل توجه در پایین دست این سد را به شدت افزایش می دهد. لذا با هشدار مجدد انجام اقدامات لازم متناسب با شرایط  سیلابی  مورد تأکید است وباید دستگاه های اجرایی مرتبط ضمن آمادگی کامل، برنامه ریزی لازم برای روبرو شدن با شرایط سیلابی پیش رو را داشته باشند. همچنین موارد زیر توصیه جدی می گردد:
1-آمادگی برای افزایش دبی از سد دز و اطلاع رسانی به مردم مستقر درمناطق حاشیه رودخانه  دز
2-آمادگی و برنامه ریزی اضطراری و از پیش طراحی شده برای تخلیه بازه های پر خطر و سیلابی مناطق مسکونی شهری و روستایی مسیر رودخانه دز و تعیین نقاط مطمئن و تمهیدات لازم برای این منظور
3-تحکیم سیل بندها و رفع موانع احتمالی در مناطق پرخطرتوسط دستگاه های مسئول
 روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان