از آنجاییکه تعدادی از روستاهای حاشیه رودخانه کرخه و شهر سوسنگرد مطابق جدول زیر تحت تاثیر سیلاب قرار خواهند گرفت،لازم است دستگاه های ذیربط و مسئول در اسرع وقت جهت حفاظت از شهروندان گرامی و روستاها و تاسیسات در معرض خطر آبگرفتگی حاشیه رودخانه کرخه اقدامات و تمهیدات لازم را به عمل آورند

 

 

فهرست شهر ها و روستاهای در معرض خطر حاشیه رودخانه کرخه

ردیف

نام شهرستان

نام شهر/روستا

1

شوش

دوار

2

شوش

سید عدنان

3

شوش

سید جمال الدین

4

شوش

سید موسی

5

شوش

سید عدنان

6

شوش

حاج قدیم

7

شوش

احمد بن حسن

8

حمیدیه

حویش دو

9

حمیدیه

حویش یک

10

حمیدیه

آلبوعید دو

11

حمیدیه

حلاف یک

12

دشت آزادگان

قدرت آباد

13

دشت آزادگان

میهن آباد

14

دشت آزادگان

میان آباد

15

دشت آزادگان

دفار

16

دشت آزادگان

میهن آباد3

17

دشت آزادگان

فنیخی

18

دشت آزادگان

عبیات کوچک

19

دشت آزادگان

بستان(شهر)

20

دشت آزادگان

رمیم

21

دشت آزادگان

مچریه

22

دشت آزادگان

ابورفوش

23

دشت آزادگان

کسر

24

دشت آزادگان

محیره

25

دشت آزادگان

البوحافظ

26

دشت آزادگان

کرشیه

27

دشت آزادگان

البوعفری

28

دشت آزادگان

البوعفری شمالی

29

دشت آزادگان

مالکیه

30

هویزه

هبچیه

31

هویزه

گبان

32

هویزه

رفیع(شهر)

33

هویزه

دغاغله

34

هویزه

عمه

35

هویزه

بیت کوار

 

                                                                                                                                                  

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان