از آنجاییکه تعدادی از روستاهای حاشیه رودخانه دز مطابق جدول زیر تحت تاثیر سیلاب قرار خواهند گرفت، لذا لازم است دستگاه های ذیربط و مسئول در اسرع وقت جهت حفاظت از شهروندان گرامی و روستاها و تاسیسات در معرض خطر آبگرفتگی حاشیه رودخانه دز اقدامات و تمهیدات لازم را به عمل آورند

 

فهرست روستاهای در معرض خطر آبگرفتگی حاشیه رودخانه دز

ردیف

نام شهرستان

نام روستا

1

شوشتر

دهول

2

شوشتر

زیدان

3

شوشتر

بنه مجید

4

شوشتر

عیلیه

5

شوشتر

شعیب نبی

6

شوشتر

یذاب

4

شوشتر

عیلیه

5

شوشتر

شعیب نبی

6

شوشتر

یذاب

7

شوشتر

شیخ حسین

8

شوش

کاظم حیدر

9

شوش

خلیفه حیدر

10

شوش

بیت غائب

11

شوش

بیت یدی

12

شوش

بیت محارب

13

شوش

بیت یباره

14

شوش

زبید دبات

15

اهواز

سید نبی

16

اهواز

سید حریر

17

اهواز

سید یدیم

18

اهواز

سید سلمان

 

 

 

                                                                                  

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان