اخیرا در فضای مجازی شایعات بی اساسی مبنی بر احتمال شکستگی سد کرخه منتشر شده است که سازمان آب و برق خوزستان ضمن رد قاطع این شایعات،از شهروندان عزیز درخواست میکند که به این شایعات توجه نکنند و اطمینان داشته باشند کارشناسان خبره سازمان آب و برق خوزستان با همه توان و بصورت شبانه روزی در حال تلاش برای مدیریت مناسب سدها هستند ودر حال حاضر سدها از جمله سد کرخه از لحاظ پایداری و ایمنی در وضعیت مناسبی قرار دارند.

 

 

 

  روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان