مدیر امورآب منطقه غرب خوزستان(شوش)، از آزادسازی بخشی از حریم رودخانه کرخه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمدحسین دشت بزرگی"، افزود: شخصی نسبت به تصرف غیرقانونی در محدوده حریم و بستر رودخانه کرخه در محدوده شهر الوان اقدام نموده بود که در راستای صیانت از حریم و بستر منابع آبی و ممانعت از هرگونه تجاوز به این محدوده ها، با پیگیری های مستمر پرسنل این امور، متصرف تحت نظارت امور آب مجبور به رفع تصرف و اعاده وضع بستر و حریم رودخانه به حال سابق گردید.

مدیر امور آب منطقه غرب، با بیان این که در این عملیات ۱۸۰ متر دیوارهای احداثی غیر مجاز تخریب شد، از آزادسازی یک هکتار اراضی تصرف شده خبر داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور