بر اساس ابلاغ و حکم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "نصراله طاهری" از 14 مهرماه جاری، برای مدت 2 سال بعنوان مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور منصوب شد.

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور