بر اساس ابلاغ و حکم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "حمید صالحی"، بعنوان مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3،  منصوب شد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور