در حاشیه چهل و نهمین نشست مدیران ارشد آب کشور "محمد حاج رسولیها" مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و  "محمد ابراهیم نیا" مدیر کل دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با  اعضای کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان خوزستان تشکیل جلسه داد.  

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،در این جلسه که چهارشنبه 22 آبان ماه تشکیل شد، اعضای دبیر خانه کنگره بین المللی کمیته آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان گزارشی از برنامه ها و عملکرد خود را ارائه دادند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور