براساس ابلاغ و حکم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "سید مهران علم الهدایی" با حفظ سمت قبلی بعنوان مدیریت حوزه هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور