به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان: با ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان "مهرداد بقائی" به عنوان مشاور مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان