مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان(بهبهان) از وصول ۴۰ میلیارد ریال، مطالبات معوق و جاری خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی خواجه پور"، با اشاره به مکاتبات متعدد و موثر امور آب منطقه شرق و پیگیری های مستمر کارشناس امورمشترکین منطقه، جهت وصول مطالبات معوق و جاری، از وصول۴۰ میلیارد ریال مطالبات معوق مربوط به سال های ۹۶ و ۹۷ خبر داد.

وی افزود: در خصوص تعهدات سال جاری نیز تلاش ها و پیگیری های فراوانی صورت گرفت که نتیجه آن رشد ۱۲۸ درصدی وصول و مطالبات در سال ۱۳۹۸ را نشان میدهد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور