به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فرهاد ایزدجو"، با اشاره به پیشنهاد مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد که به تایید کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم رسیده است، "اسماعیل آرزومند"، "صغری احمدی آرپناه"،  "فرامرز اسحاقی"، "غلام محمد بنی"، "سید امین شایسته"، "سعید جامعی"، "عادل شیشه گری"، "علیرضا میرجانی"، "یحیی مرادی"، "داوود ممبینی" و "مهرداد نیک مهر" را برای مدت سه سال به عنوان بازرسان ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان آب و برق خوزستان منصوب کرد.

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان