بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "حمیدرضا خدابخشی"، بعنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی منصوب شد تا تحت نظر وی انجام وظیفه نماید.

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور