بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "احمد کاوسی"، برای مدت 2 سال بعنوان معاونت سد و نیروگاه منصوب شد تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور