بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "حمیدرضا اسماعیلی بهبهانی"، برای مدت 2 سال بعنوان معاون منابع انسانی، مالی و امور پشتیبانی منصوب شد تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور