بر اساس ابلاغ حکمی از سوی "قاسم تقی زاده خامسی"، "عبدالرضا احمدی" بعنوان مشاور معاون آب و آبفا در امور گردشگری منصوب شد. 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور