بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "حمیدرضا لشکری"، برای مدت 2 سال بعنوان مشاور مدیرعامل در امور حفاظت و بهره برداری منابع آب منصوب شد تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور