به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، دکتر فرهاد ایزدجو با صدور حکمی،آقای اسحاق مهدی پور را به مدت دو سال بعنوان مدیر امور آب منطقه شمال منصوب کرد تا تحت نظر معاون حفاظت از بهره برداری منابع آب،به انجام وظیفه بپردازد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان