به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان: با ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، فرشاد اسمعیل زاده فریدونی بعنوان مدیر طرح های توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه کرخه، زهره و جراحی منصوب شد، تا تحت نظر معاون شبکه های آبیاری و زهکشی انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان