به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان: با ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، کورش شفیعی بافتی بعنوان مدیر بهره برداری و علاج بخشی سدها منصوب شد، تا تحت نظر معاون سد و نیروگاه انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان