به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم  اولین جلسه خود را  در حوزه عملیاتی نمودن چک  لیست های ارزیابی این کمیته و اجرایی نمودن برنامه های بازرسان ماده 91 در سال جاری در دفتر مدیریت بازرسی حسابرسی و مجامع سازمان برگزار نمود.

در ابتدای این جلسه مهندس رئیسی عضو و رئیس کمیته  ضمن خیر مقدم  به حاضران  در حوزه اهمیت وظایف بازرسان ماده 91  تاکید کرد. این ستاد با افزایش  تعداد بازرسان ضمن اهتمام در جهت گسترش و ترویج فرهنگ مبارزه با گلوگاههای فساد خیز نسبت به  اجرای  دستورالعمل 10 گانه  صیانت  بطور جدی  اقدامات  بهبود را فراهم ساخته و  با عملیاتی نمودن  فرآیندهای نظارتی  راهکارهای مراقبتی را اجرا می کند . 

وی افزود: الزامی است ساز و کارهای لازم جهت اجرای  چک لیست های  ارزیابی  عملکرد ستاد صیانت سازمان  توسط  اعضای کمیته و  بازرسان ماده 91  فراهم گردد گفتنی است در این جلسه 9 مصوبه در دستور اقدامات کمیته در سال جاری قرار گرفت. 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان