به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان: با ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، داریوش بهارلویی  بعنوان مدیر نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد، تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان