به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان: با ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، سید محسن حسین زاده ساداتی بعنوان مدیر هیدروژئوماتیک و مدل های ریاضی سازمان سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد، تا تحت نظر معاون مطالعات جامع منابع آب  انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان