به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان: با ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، خانم بتول یاقوت نژاد بعنوان مدیر کیفیت منبع آب سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد، تا تحت نظر معاون مطالعات جامع منابع آب انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان