به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان: با ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، سید مهران علم الهدائی بعنوان نماینده مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در کمیته نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد منصوب شد، تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان