به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بنا به پیشنهاد معاون مطالعات جامع منابع آب،آقای "سید محسن حسین زاده ساداتی" را به مدت دو سال بعنوان مدیر هیدروژئوماتیک و مدل های ریاضی منصوب کرد تا تحت نظر معاونت مذکور به انجام وظیفه بپردازد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان