به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان،آقای"داریوش بهارلویی" را به مدت دو سال بعنوان مدیر نواوری،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی منصوب کرد تا تحت نظر وی به انجام وظیفه بپردازد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان