با ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "فرزانه مدملیل خواه" برای مدت 2 سال، بعنوان مشاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده منصوب، تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان