به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بنا به پیشنهاد معاون آبرسانی،آقای "کامران اژدری" را به مدت دو سال بعنوان مدیر بهره برداری و تعمیرات تاسیسات آبرسانی  منصوب کرد تا تحت نظر معاونت مذکور به انجام وظیفه بپردازد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان