به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،با صدور حکمی از سوی مهندس تقی زاده خامسی،رئیس مجمع عمومی و معاون وزیر نیرو،"سرکار خانم عاطفه جلالی" به مدت دو سال بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان انتخاب شد.

در حکم انتخاب "خانم جلالی" آمده است:در اجرای بند چهار ماده 13 اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و با عنایت به مراتب تعهد،شایستگی و سوابق مفید سرکار عالی و به استناد مصوبه مورخه 98/10/29 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مذکور،برای مدت دو سال بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان انتخاب می شوید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان