به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر دفتر HSE، پدافند و مدیریت بحران سازمان آب و برق خوزستان گفت: این نشست با محوریت سازمان به عنوان دستگاه اصلی اجرایی این بند جهت تبیین نقشه راه اجرای تکالیف با استفاده از خرد جمعی و تجربه سایر دستگاه های وابسته در مدیریت بحران در خصوص پیشگیری از بروز بحران، کاهش خسارات آن در صورت وقوع و ایجاد آمادگی لازم در بازسازی و بازتوانی تاسیسات جهت بهبود خدمات رسانی برگزار شد.


 یحیی مرادی افزود: در راستای اجرای تکالیف بند پ ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور ضروری است، ضمن تشکیل این کارگروه با عضویت دستگاههای همکار نسبت به تعیین و تقسیم وظایف دستگاه ها و نهادهای ذیمدخل مدیریت بحران با بهره گیری حداکثری از تجربیات آن دستگاه اقدام نماید، لذا به منظور تسریع در تفکیک و برنامه ریزی اجرایی تکالیف محوله، دستگاه ها ملزم به خوداظهاری در توانمندی اجرایی و استراتزی هردستگاه درخصوص مدیریت بحران شدند.


در این نشست نماینده وزارت کشور ضمن تشکر و قدردانی از دفتر HSE، پدافند و مدیریت بحران سازمان آب و برق خوزستان درخصوص فعالیت ها و برنامه ریزی های حوزه مدیریت بحران، کلیه دستگاه های ذیربط را موظف به حضور موثر و اجرای مصوبات این کارگروه خواند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان